कर्मचारी प्रोफाइल

कर्मचारी प्रोफाइल


User profile picture

नरेन्द्र शाह

कार्यालय प्रमुख

User profile picture

चक्रप्रसाद उपाध्याय

अधिकृत छैटौं

User profile picture

श्याम प्रसाद जोशी

अधिकृत छैटौं

User profile picture

सुरेश ओखेडा

कम्प्युटर अधिकृत

हालसम्मका महानिर्देशकहरु